Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 2,7, 8 – Ερωτήσεις
 1.             Να δώσετε τους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες:
a)       Αλγόριθμος
b)       Είσοδος αλγορίθμου
c)       Έξοδος αλγορίθμου
d)       Καθοριστικότητα αλγορίθμου
e)       Περατότητα αλγορίθμου
f)        Αποτελεσματικότητα αλγορίθμου
2.             Ποια κριτήρια πρέπει  να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος για να είναι πλήρης και ορθός;
3.             Από ποιες σκοπιές μελετά η Πληροφορική επιστήμη τους αλγόριθμους ;4.            Ποιοι είναι οι τρόποι αναπαράστασης των αλγορίθμων ;


5.            Ποια είναι τα γεωμετρικά σχήματα, που χρησιμοποιούμε συνήθως στα διαγράμματα ροής (flow charts) και ποια η σημασία τους ;6.             Τι είναι σταθερά και τι μεταβλητή;
7.               Τι ξέρετε για τα παρακάτω βασικά στοιχεία  ψευδογλώσσας ή γλώσσας προγραμματισμού:
·         Αλφάβητο γλώσσας
·         Τύποι δεδομένων

·         Αριθμητικές πράξεις και αριθμητικοί τελεστές
·         Αριθμητική έκφραση

·         Συναρτήσεις

·         Λογική Πρόταση
·         Λογική έκφραση, Συνθήκη και Συγκριτικοί τελεστές

·         Λογικές πράξεις και Λογικοί τελεστές

·         Ιεραρχία πράξεων


8.              Τι είναι εντολή και ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές εντολών, που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων;9.             Ποια είναι η σύνταξη των παρακάτω εντολών, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν σε μια ψευδογλώσσα :
·         Εντολή εκχώρησης (ανάθεσης) τιμής
·         Εντολή εισόδου
·         Εντολή εξόδου
·         Εντολή ελέγχου (Αν…)
·         Εντολή επιλογής (Επίλεξε…)
·         Εντολή επανάληψης (Για… )
·         Εντολή επανάληψης (Όσο… )
·         Εντολή επανάληψης (Επανάλαβε … μέχρις_ότου )
Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε εντολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου