Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

40 ερωτήσεις Θεωρίας

Γενικές Ερωτήσεις Θεωρίας 

Κεφάλαια : 1, 2, 3, 7, 8, 9 1.    Να δώσετε τους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες:
a)    Πρόβλημα
b)    Δεδομένο
c)     Επεξεργασία δεδομένων
d)    Πληροφορία


2.    Τι εννοούμε με τον όρο δομή προβλήματος ; Ποιες είναι οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος ;


3.    Με ποιόν τρόπο μπορούμε να απεικονίσουμε  γραφικά τη δομή ενός προβλήματος ; Δώστε και ένα παράδειγμα και εξηγείστε το με σαφήνεια.


4.    Τι είναι επίλυση προβλήματος  και ποια είναι τα πρώτα βήματα για να την αρχίσουμε σωστά ;


5.    Με ποιους τρόπους δημοσιοποιούμε τα αποτελέσματα της επίλυσης ενός προβλήματος ;


6.    Ποια είναι τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος ;


7.     Βάλτε στη σωστή σειρά τις διαδικασίες :
Πλαίσιο κειμένου: ΕπεξεργασίαΠλαίσιο κειμένου: ΔεδομέναΠλαίσιο κειμένου: Πληροφορίες


Πλαίσιο κειμένου: ΑΝΑΛΥΣΗΠλαίσιο κειμένου: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΠλαίσιο κειμένου: ΕΠΙΛΥΣΗ8.    Με κριτήριο τη δυνατότητα επίλυσης ενός προβλήματος ποιες είναι οι κατηγορίες προβλημάτων ; Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε κατηγορία.


9.    Ποιες είναι οι κατηγορίες των επιλυσίμων  προβλημάτων με κριτήριο το βαθμό δόμησης των λύσεών τους; Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε κατηγορία.10.                               Ποιες είναι οι κατηγορίες των  προβλημάτων με κριτήριο το είδος της επίλυσης ; Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε κατηγορία.


11.                               Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αναθέτουμε σε υπολογιστή την επίλυση ενός προβλήματος ;


12.                               Ποιες λειτουργίες εκτελεί μόνο ο υπολογιστής ;13.                                      Να δώσετε τους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες:
a)    Αλγόριθμος
b)    Είσοδος αλγορίθμου
c)     Έξοδος αλγορίθμου
d)    Καθοριστικότητα αλγορίθμου
e)     Περατότητα αλγορίθμου
f)      Αποτελεσματικότητα αλγορίθμου14.                                      Ποια κριτήρια πρέπει  να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος για να είναι πλήρης και ορθός;


15.                                      Από ποιες σκοπιές μελετά η Πληροφορική επιστήμη τους αλγόριθμους ;


16.                                      Ποιοι είναι οι τρόποι αναπαράστασης των αλγορίθμων ;


17.                                      Ποια είναι τα γεωμετρικά σχήματα, που χρησιμοποιούμε συνήθως στα διαγράμματα ροής (flowcharts) και ποια η σημασία τους ;


18.                                      Τι είναι σταθερά και τι μεταβλητή;


19.                                      Τι ξέρετε για τα παρακάτω βασικά στοιχεία  ψευδογλώσσας ή γλώσσας προγραμματισμού:
a)                                          Αλφάβητο γλώσσας
b)                                          Τύποι δεδομένων
c)                                           Αριθμητικές πράξεις και αριθμητικοί τελεστές
d)                                          Αριθμητική έκφραση
e)                                           Συναρτήσεις
f)                                            Λογική Πρόταση
g)                                         Λογική έκφραση, Συνθήκη και Συγκριτικοί τελεστές
h)                                          Λογικές πράξεις και Λογικοί τελεστές
i)                                            Ιεραρχία πράξεων


20.                                       Τι είναι εντολή και ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές εντολών, που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων;


21.                                      Ποια είναι η σύνταξη των παρακάτω εντολών, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν σε μια ψευδογλώσσα :
a)                                          Εντολή εκχώρησης (ανάθεσης) τιμής
b)                                           Εντολή εισόδου
c)                                           Εντολή εξόδου
d)                                           Εντολή ελέγχου (Αν…)
e)                                           Εντολή επιλογής (Επίλεξε…)
f)                                            Εντολή επανάληψης (Για… )
g)                                           Εντολή επανάληψης (Όσο… )
h)                                          Εντολή επανάληψης (Επανάλαβε … μέχρις_ότου )
Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε εντολή.22.                                      Να δώσετε τους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες:
a)    Πίνακας
b)    Διάσταση πίνακα23.                                      Να δώσετε τους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες:
a)    Στοίβα
b)    Ουρά24.                                      Τι είναι μέθοδος LIFO ; Τι είναι μέθοδος FIFO ;  Τι πρέπει να ξέρουμε και τι να ελέγξουμε για να βάλουμε νέο στοιχείο στη στοίβα.25.         Ένα πρόβλημα, που έχει αναλυθεί σε απλούστερα υποπροβλήματα, μπορεί να αναπαρασταθεί:

       Λ

 
       Σ
 
          διαγραμματικά,
          μαθηματικά,
             φραστικά.
          

26.                                     Κάντε τις σωστές τοποθετήσεις (κατηγορίες προβλημάτων ανάλογα με τα κριτήρια)

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ


27.  Στη δομή:
    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.        Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΟΤΑΝ Α<=100
2.        ΤΟ LOOP ΔΕΝ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
3.        Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ Α=18
4.        Ο ΒΡΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΡΜΩΝ.
 
      Α=100
      όσο Α<=100 επανάλαβε
                      Β <--Α-20
                      Α <--Β
                      C <--B*B
     τέλος επανάληψης
Ποια από τις προτάσεις είναι αληθής;

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.        ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ
2.        1 ΦΟΡΑ
3.        ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
4.        ΤΟ ΠΟΛΥ 1 ΦΟΡΑ
5.        2  ΦΟΡΕΣ
6.     ΚΑΜΜΙΑ ΦΟΡΑ
 


28.  Στη δομή  ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ :
      επανάλαβε
                 σώμα βρόχου
      μέχρις ότου συνθήκη
Πόσες φορές εκτελείται η επαναληπτική διαδικασία (σώμα βρόχου) όταν εξαρχής η συνθήκη είναι αληθής;). Ποια από τις προτάσεις είναι αληθής;


29.  Στη δομή :
      Για Ι από 10 μέχρι 90 με βήμα 15
            σώμα βρόχου
       τέλος για
       Τύπωσε Ι
πόσες φορές εκτελείται η διαδικασία (το σώμα του βρόχου) που εμπεριέχεται και τι θα εμφανιστεί στην οθόνη;


30.  Στην ακόλουθη δομή
       Α<--14
       Β<--1
       Αν Α<5 τότε
            Β<--Α-5
        τέλος αν
        Β<--Β+Α/2
        τύπωσε Β
Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη ;
Σε τι χρησιμεύει  ο πίνακας τιμών των μεταβλητών ενός αλγορίθμου ;


31.    Πότε σταματά η δομή επανάληψης; Κάντε τις σωστές αντιστοιχίσεις !

a)       ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ Τ=100


b)       ΓΙΑ Τ ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 100


c)      ΟΣΟ  Τ<=100
1.       Τ>100
2.       Τ=100
3.       Τ=101
 
32.  Στη δομή:
      Α= -10
      ΟΣΟ Α < 250 επανάλαβε
           Α<--Α+15
           Β<--Α - 4
           Α<--Α + Β
           ΤΥΠΩΣΕ Β, Α
       Τέλος_ΟΣΟ
      ΤΥΠΩΣΕ Α, Β
ποιες τιμές εμφανίζονται για τις μεταβλητές Α, Β σε κάθε επανάληψη ;


33.  Στη δομή :
      Για Ι από 9 μέχρι 2 με βήμα -1
            Α <-- Ι * Ι
             τύπωσε Α       
      τέλος για
      Β<--Α
      τύπωσε Β
      τύπωσε Ι
q       πόσες φορές εκτελείται η διαδικασία (το σώμα του βρόχου) που εμπεριέχεται;
q       ποια (ες) τιμή του Α εμφανίζεται;
q       ποια τιμή του Β εμφανίζεται;
q       ποια τιμή του Ι εμφανίζεται;34.  Στη δομή :
S=0
Για Ι από 5 μέχρι 1 με βήμα -2
            S<--S+I^2
 τέλος για
 τύπωσε S
Ποιο πρόβλημα επιλύεται ;  Δώστε τον πίνακα τιμών μεταβλητών.


35.  Να μετατρέψετε τη παραπάνω δομή σε ισοδύναμη χρησιμοποιώντας τη ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ.


36.  Να μετατρέψετε τη παραπάνω δομή (άσκ.  34) σε ισοδύναμη χρησιμοποιώντας την ΟΣΟ.


37.    ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΑ ΛΑΘΗ !
q         ΑΝ  Αß2 ΤΟΤΕ ΤΥΠΩΣΕ Α
q       ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 1
             ΤΥΠΩΣΕ Ι
     ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ
q       Σ<--1àΣ
q       Κ+2=Μ-1
q       ΑΝ Ρ<=5 ΤΟΤΕ
             Ρ<--Ρ-1 ΑΛΛΙΩΣ Ρ<--Ρ+1


38.     ΓΙΑ ΠΟΙΟYΣ ΛΟΓΟΥΣ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ;
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΛΑΘΟΣ
    ΟΣΟ Α<10
       S<--S+A
    ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΛΑΘΟΣ

   
39.    ΕΣΤΩ Ρ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ 3 ΣΤΗΛΩΝ. ΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΛΥΕΙ Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ;
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 2

       ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ  3

            Ρ(Ι, Κ)<--1
      ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ40.    ΕΣΤΩ Ρ ΠΙΝΑΚΑΣ Ν ΘΕΣΕΩΝ. ΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΛΥΕΙ Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ;
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Νß10
ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝΟΜΑ
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
        ΔΙΑΒΑΣΕ Ρ(Ι)
ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ
Ι<--1
ΟΣΟ Ι<Ν ΚΑΙ Ρ(Ι)<>ΟΝΟΜΑ
       Ι<--Ι+1
ΤΕΛΟΣ ΟΣΟ
ΑΝ Ρ(Ι)=ΟΝΟΜΑ ΤΟΤΕ ΤΥΠΩΣΕ «ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ » Ι «ΘΕΣΗ»
ΤΕΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου