Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Δομή επιλογής - Δομή ακολουθίας - ασκήσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

Β.1.1. Να γίνει Πρόγραμμα που θα υπολογίζει τον χρόνο σε ώρες που χρειάζεται για να γεμίσει δεξαμενή νερού, που διαθέτει 2 βρύσες με παροχή χ και ψ κυβικά μέτρα/ώρα αντίστοιχα.

Β.1.2. Να γίνει Πρόγραμμα που υπολογίζει και να εμφανίζει με μήνυμα τις τιμές των παραστάσεων Π1 και Π2:

  1. Π1= α+β > γ Ή γ>0 ΚΑΙ β<γ
  2. Π2= ΟΧΙ(α-β<γ) ΚΑΙ α>0
αν α, β, γ ακέραιοι αριθμοί με α=-4, β=3 και γ=-1

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ!

ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

A.1.1. Να δοθεί Πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει έναν ακέραιο αριθμό και εάν τελειώνει σε 3 να τον τριπλασιάζει. Να εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα την αρχική και την τελική του τιμή. 

A.1.2. Να δοθεί Πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει έναν τριψήφιο αριθμό και να αντιστρέφει τα στοιχεία του. Π.χ. το 316 να γίνεται 613. (χωρίς έλεγχο ορθής καταχώρησης).

A.1.3. Να δοθεί Πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει έναν ακέραιο μεταξύ 1 και 999 και να εμφανίζει ανάλογα το μήνυμα «μονοψήφιος», «διψήφιος» ή «τριψήφιος».

A.1.4. Να δοθεί Πρόγραμμα το οποίο: 
α. Διαβάζει το ύψος 4 μαθητών. 
β. Υπολογίζει πόσοι από τους πρώτους 3 είναι ψηλότεροι από τον τέταρτο. 
γ. Στην περίπτωση που και οι 3 είναι ψηλότεροι από τον τέταρτο να εμφανίζει το μήνυμα « Ο τέταρτος είναι ο πιο κοντός». 

A.1.5. Να δοθεί Πρόγραμμα το οποίο να διαβάζει 2 ακέραιους. Εάν είναι ομόσημοι να υπολογίζει το μέσο όρο τους αλλιώς το γινόμενό τους.

A.1.6. Να δοθεί Πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει κλιμακωτά την αξία του νερού με βάση τον πίνακα:

Κατανάλωση / μήνα σε
κυβικά μέτρα (κ.μ.)

Τιμή κ.μ. σε
ευρώ

[0 – 5]
1
(5 - 10]
3
(10 – 50]
5
> 50
7

Στην αξία του νερού προστίθεται ΦΠΑ 23%. 
Ποιο ποσό θα πληρώσει τελικά ο καταναλωτής;
Σημ.: Να μη γίνει έλεγχος ορθής καταχώρησης δεδομένων!

Θέματα και απαντήσεις Πανελληνίων Εξετάσεων

Θέματα και απαντήσεις Πανελληνίων από το e-διδασκαλία


Βοήθημα Α.Μ.

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Test1 - Δομή ακολουθίας - Κεφάλαιο 7ο


Διάγραμμα ροής του Προγράμματος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ_ΣΗΜΕΙΟΥ_ΕΜΒΑΔΟΝ_ΚΥΚΛΟΥ
! χωρίς έλεγχο ορθής καταχώρησης
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
  π=3.14
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: χ1, χ2, ψ1, ψ2, d, εμ
ΑΡΧΗ

 !ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ
ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΤΗΝ ΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Α'
  ΔΙΑΒΑΣΕ χ1
  ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΤΗΝ ΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Β'
  ΔΙΑΒΑΣΕ χ2
  ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Α'
  ΔΙΑΒΑΣΕ ψ1
  ΓΡΑΨΕ'ΔΩΣΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Β'
  ΔΙΑΒΑΣΕ ψ2
  d <-- Τ_Ρ((χ1-χ2)^2+(ψ1-ψ2)^2)
  ΓΡΑΨΕ  'απόσταση ισούται με ', d, ' cm '

  !ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ
  εμ<-- π*d^2
  ΓΡΑΨΕ'το εμβαδον κυκλου ακτινας', d , 'εκατοστα ισουται με', εμ, 'τ.εκ.'
 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ