Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Εξεταστέα Ύλη

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013-2014

(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1936/2013 με την εξεταστέα ύλη ημερήσιων και εσπερινών λυκείων 2013-2014)
Αριθμ. 105938/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
(...)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη, έκδοση 2013.
1. Ανάλυση προβλήματος
1.1 Η έννοια πρόβλημα.
1.2 Κατανόηση προβλήματος.
1.3 Δομή προβλήματος.
1.4 Καθορισμός απαιτήσεων.
1.5 Κατηγορίες προβλημάτων.
1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής.
2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
2.1 Τι είναι αλγόριθμος.
2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων.
2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου.
  2.4.1 Δομή ακολουθίας.
  2.4.2 Δομή Επιλογής.
  2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών. (αφαιρείται η τελευταία πρόταση της σελ.36 "Αν οι διαφορετικές επιλογές...στο παράδειγμα που ακολουθεί", που αναφέρεται στην πολλαπλή επιλογή, καθώς και το Παράδειγμα 5. Επιλογή ορίων, σελ.37)
  2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες.
  2.4.5 Δομή Επανάληψης.
3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
3.1 Δεδομένα
3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων  = Προγράμματα
3.3 Πίνακες
3.4 Στοίβα
3.5 Ουρά
3.6 Αναζήτηση
3.7 Ταξινόμηση
6. Εισαγωγή στον προγραμματισμό
6.1 Η έννοια του προγράμματος.
6.2 Ιστορική αναδρομή.
  6.2.1 Γλώσσες μηχανής.
  6.2.2 Συμβολικές γλώσσες ή γλώσσες χαμηλού επιπέδου.
  6.2.3 Γλώσσες υψηλού επιπέδου.
  6.2.4 Γλώσσες 4ης γενιάς.
6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες.
6.4 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων.
  6.4.1 Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος.
  6.4.2 Τμηματικός προγραμματισμός.
  6.4.3 Δομημένος προγραμματισμός.
6.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού.
7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ.
7.2 Τύποι δεδομένων.
7.3 Σταθερές.
7.4 Μεταβλητές.
7.5 Αριθμητικοί τελεστές.
7.6 Συναρτήσεις.
7.7 Αριθμητικές εκφράσεις.
7.8 Εντολή εκχώρησης.
7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου.
7.10 Δομή προγράμματος.
8. Επιλογή και επανάληψη
8.1 Εντολές Επιλογής
8.1.1 Εντολή ΑΝ
8.2 Εντολές επανάληψης
8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ - ΟΤΟΥ
8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ
9. Πίνακες
9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες.
9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες.
9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες.
9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων.
10. Υποπρογράμματα
10.1 Τμηματικός προγραμματισμός.
10.2 Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων.
10.3 Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού.
10.4 Παράμετροι.
10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις.
  10.5.1 Ορισμός και κλήση συναρτήσεων.
  10.5.2 Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
  10.5.3 Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.
Οι ενότητες 3.4 και 3.5 εξετάζονται μόνο ως θεωρία.
Σημείωση
Οι μαθητές θα μπορούν να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων είτε σε οποιαδήποτε μορφή παράστασης αλγορίθμου είτε σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο. Ασκήσεις ή παραδείγματα του βιβλίου μαθητή ή του τετραδίου μαθητή που χρησιμοποιούν την ΕΠΙΛΕΞΕ, η οποία έχει εξαιρεθεί, θα αντιμετωπιζονται με τη χρήση άλλης δομής επιλογής.Κεφάλαιο 3

Κεφάλαιο 3 – Ερωτήσεις


1.             Να δώσετε τους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες:
a)       Πίνακας
b)       Διάσταση πίνακα
2.             Να δώσετε τους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες:
a)       Στοίβα
b)       Λίστα
c)       Ουρά3.             Ποιοι είναι οι τρόποι ταξινόμησης στοιχείων μονοδιάστατου πίνακα; Περιγράψτε έναν. Ποια είναι τα κρίσιμα σημεία του ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΦΥΣΑΛΙΔΑ ;
4.             Ποιοι είναι οι τρόποι αναζήτησης στοιχείου σε μονοδιάστατο πίνακα ; Περιγράψτε έναν.
Ποια είναι η συνθήκη για την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ;
Πώς εξασφαλίζεται ότι  βρέθηκε ή δε βρέθηκε το στοιχείο που ψάχνουμε ;

 


5.             Τι εννοούμε με τον όρο αντιμετάθεση στοιχείων που βρίσκονται στην κ και στην κ+1 θέση ενός πίνακα Α; Με ποιες εντολές υλοποιείται;6.            Ποια είναι τα δεδομένα; Από ποιες σκοπιές τα μελετά Η Πληροφορική Επιστήμη ;7.             Τι είναι δομή δεδομένων;  Ποιες είναι οι λειτουργίες (πράξεις) που εκτελούμε επί αυτών ;

 

8.             Τι λέγεται στατική και τι δυναμική δομή.
9.             Έστω πίνακας Ν (Ν=100) στοιχείων. Περιγράψτε τη μέθοδο αναζήτησης στοιχείου KEY από την 10η θέση του πίνακα προς τη Ν-οστή. Η μέθοδος να βρίσκει και να εμφανίζει όλα τα κελιά του πίνακα που περιέχουν το ΚΕΥ.
10.         Δίδεται το τμήμα αλγορίθμου:

Ν=100
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
        ΔΙΑΒΑΣΕ Α[Ι]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΕΥ
Ι=5
ΟΣΟ Ι<Ν ΚΑΙ ΚΕΥ<>Α[Ι] ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
       Ι=Ι+1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Πότε σταματά ο αλγόριθμος;
Περιγράψτε τι κάνει!
Συμπληρώστε τον αλγόριθμο, ώστε να εμφανίζει τα πιθανά αποτελέσματα .Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 2,7, 8 – Ερωτήσεις
 1.             Να δώσετε τους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες:
a)       Αλγόριθμος
b)       Είσοδος αλγορίθμου
c)       Έξοδος αλγορίθμου
d)       Καθοριστικότητα αλγορίθμου
e)       Περατότητα αλγορίθμου
f)        Αποτελεσματικότητα αλγορίθμου
2.             Ποια κριτήρια πρέπει  να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος για να είναι πλήρης και ορθός;
3.             Από ποιες σκοπιές μελετά η Πληροφορική επιστήμη τους αλγόριθμους ;4.            Ποιοι είναι οι τρόποι αναπαράστασης των αλγορίθμων ;


5.            Ποια είναι τα γεωμετρικά σχήματα, που χρησιμοποιούμε συνήθως στα διαγράμματα ροής (flow charts) και ποια η σημασία τους ;6.             Τι είναι σταθερά και τι μεταβλητή;
7.               Τι ξέρετε για τα παρακάτω βασικά στοιχεία  ψευδογλώσσας ή γλώσσας προγραμματισμού:
·         Αλφάβητο γλώσσας
·         Τύποι δεδομένων

·         Αριθμητικές πράξεις και αριθμητικοί τελεστές
·         Αριθμητική έκφραση

·         Συναρτήσεις

·         Λογική Πρόταση
·         Λογική έκφραση, Συνθήκη και Συγκριτικοί τελεστές

·         Λογικές πράξεις και Λογικοί τελεστές

·         Ιεραρχία πράξεων


8.              Τι είναι εντολή και ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές εντολών, που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων;9.             Ποια είναι η σύνταξη των παρακάτω εντολών, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν σε μια ψευδογλώσσα :
·         Εντολή εκχώρησης (ανάθεσης) τιμής
·         Εντολή εισόδου
·         Εντολή εξόδου
·         Εντολή ελέγχου (Αν…)
·         Εντολή επιλογής (Επίλεξε…)
·         Εντολή επανάληψης (Για… )
·         Εντολή επανάληψης (Όσο… )
·         Εντολή επανάληψης (Επανάλαβε … μέχρις_ότου )
Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε εντολή.

40 ερωτήσεις Θεωρίας

Γενικές Ερωτήσεις Θεωρίας 

Κεφάλαια : 1, 2, 3, 7, 8, 9 1.    Να δώσετε τους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες:
a)    Πρόβλημα
b)    Δεδομένο
c)     Επεξεργασία δεδομένων
d)    Πληροφορία


2.    Τι εννοούμε με τον όρο δομή προβλήματος ; Ποιες είναι οι ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος ;


3.    Με ποιόν τρόπο μπορούμε να απεικονίσουμε  γραφικά τη δομή ενός προβλήματος ; Δώστε και ένα παράδειγμα και εξηγείστε το με σαφήνεια.


4.    Τι είναι επίλυση προβλήματος  και ποια είναι τα πρώτα βήματα για να την αρχίσουμε σωστά ;


5.    Με ποιους τρόπους δημοσιοποιούμε τα αποτελέσματα της επίλυσης ενός προβλήματος ;


6.    Ποια είναι τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος ;


7.     Βάλτε στη σωστή σειρά τις διαδικασίες :
Πλαίσιο κειμένου: ΕπεξεργασίαΠλαίσιο κειμένου: ΔεδομέναΠλαίσιο κειμένου: Πληροφορίες


Πλαίσιο κειμένου: ΑΝΑΛΥΣΗΠλαίσιο κειμένου: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΠλαίσιο κειμένου: ΕΠΙΛΥΣΗ8.    Με κριτήριο τη δυνατότητα επίλυσης ενός προβλήματος ποιες είναι οι κατηγορίες προβλημάτων ; Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε κατηγορία.


9.    Ποιες είναι οι κατηγορίες των επιλυσίμων  προβλημάτων με κριτήριο το βαθμό δόμησης των λύσεών τους; Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε κατηγορία.10.                               Ποιες είναι οι κατηγορίες των  προβλημάτων με κριτήριο το είδος της επίλυσης ; Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε κατηγορία.


11.                               Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αναθέτουμε σε υπολογιστή την επίλυση ενός προβλήματος ;


12.                               Ποιες λειτουργίες εκτελεί μόνο ο υπολογιστής ;13.                                      Να δώσετε τους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες:
a)    Αλγόριθμος
b)    Είσοδος αλγορίθμου
c)     Έξοδος αλγορίθμου
d)    Καθοριστικότητα αλγορίθμου
e)     Περατότητα αλγορίθμου
f)      Αποτελεσματικότητα αλγορίθμου14.                                      Ποια κριτήρια πρέπει  να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος για να είναι πλήρης και ορθός;


15.                                      Από ποιες σκοπιές μελετά η Πληροφορική επιστήμη τους αλγόριθμους ;


16.                                      Ποιοι είναι οι τρόποι αναπαράστασης των αλγορίθμων ;


17.                                      Ποια είναι τα γεωμετρικά σχήματα, που χρησιμοποιούμε συνήθως στα διαγράμματα ροής (flowcharts) και ποια η σημασία τους ;


18.                                      Τι είναι σταθερά και τι μεταβλητή;


19.                                      Τι ξέρετε για τα παρακάτω βασικά στοιχεία  ψευδογλώσσας ή γλώσσας προγραμματισμού:
a)                                          Αλφάβητο γλώσσας
b)                                          Τύποι δεδομένων
c)                                           Αριθμητικές πράξεις και αριθμητικοί τελεστές
d)                                          Αριθμητική έκφραση
e)                                           Συναρτήσεις
f)                                            Λογική Πρόταση
g)                                         Λογική έκφραση, Συνθήκη και Συγκριτικοί τελεστές
h)                                          Λογικές πράξεις και Λογικοί τελεστές
i)                                            Ιεραρχία πράξεων


20.                                       Τι είναι εντολή και ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές εντολών, που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων;


21.                                      Ποια είναι η σύνταξη των παρακάτω εντολών, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν σε μια ψευδογλώσσα :
a)                                          Εντολή εκχώρησης (ανάθεσης) τιμής
b)                                           Εντολή εισόδου
c)                                           Εντολή εξόδου
d)                                           Εντολή ελέγχου (Αν…)
e)                                           Εντολή επιλογής (Επίλεξε…)
f)                                            Εντολή επανάληψης (Για… )
g)                                           Εντολή επανάληψης (Όσο… )
h)                                          Εντολή επανάληψης (Επανάλαβε … μέχρις_ότου )
Δώστε από ένα παράδειγμα σε κάθε εντολή.22.                                      Να δώσετε τους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες:
a)    Πίνακας
b)    Διάσταση πίνακα23.                                      Να δώσετε τους ορισμούς για τις παρακάτω έννοιες:
a)    Στοίβα
b)    Ουρά24.                                      Τι είναι μέθοδος LIFO ; Τι είναι μέθοδος FIFO ;  Τι πρέπει να ξέρουμε και τι να ελέγξουμε για να βάλουμε νέο στοιχείο στη στοίβα.25.         Ένα πρόβλημα, που έχει αναλυθεί σε απλούστερα υποπροβλήματα, μπορεί να αναπαρασταθεί:

       Λ

 
       Σ
 
          διαγραμματικά,
          μαθηματικά,
             φραστικά.
          

26.                                     Κάντε τις σωστές τοποθετήσεις (κατηγορίες προβλημάτων ανάλογα με τα κριτήρια)

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ


27.  Στη δομή:
    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.        Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΟΤΑΝ Α<=100
2.        ΤΟ LOOP ΔΕΝ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
3.        Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ Α=18
4.        Ο ΒΡΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΡΜΩΝ.
 
      Α=100
      όσο Α<=100 επανάλαβε
                      Β <--Α-20
                      Α <--Β
                      C <--B*B
     τέλος επανάληψης
Ποια από τις προτάσεις είναι αληθής;

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1.        ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ
2.        1 ΦΟΡΑ
3.        ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
4.        ΤΟ ΠΟΛΥ 1 ΦΟΡΑ
5.        2  ΦΟΡΕΣ
6.     ΚΑΜΜΙΑ ΦΟΡΑ
 


28.  Στη δομή  ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ :
      επανάλαβε
                 σώμα βρόχου
      μέχρις ότου συνθήκη
Πόσες φορές εκτελείται η επαναληπτική διαδικασία (σώμα βρόχου) όταν εξαρχής η συνθήκη είναι αληθής;). Ποια από τις προτάσεις είναι αληθής;


29.  Στη δομή :
      Για Ι από 10 μέχρι 90 με βήμα 15
            σώμα βρόχου
       τέλος για
       Τύπωσε Ι
πόσες φορές εκτελείται η διαδικασία (το σώμα του βρόχου) που εμπεριέχεται και τι θα εμφανιστεί στην οθόνη;


30.  Στην ακόλουθη δομή
       Α<--14
       Β<--1
       Αν Α<5 τότε
            Β<--Α-5
        τέλος αν
        Β<--Β+Α/2
        τύπωσε Β
Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη ;
Σε τι χρησιμεύει  ο πίνακας τιμών των μεταβλητών ενός αλγορίθμου ;


31.    Πότε σταματά η δομή επανάληψης; Κάντε τις σωστές αντιστοιχίσεις !

a)       ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ Τ=100


b)       ΓΙΑ Τ ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 100


c)      ΟΣΟ  Τ<=100
1.       Τ>100
2.       Τ=100
3.       Τ=101
 
32.  Στη δομή:
      Α= -10
      ΟΣΟ Α < 250 επανάλαβε
           Α<--Α+15
           Β<--Α - 4
           Α<--Α + Β
           ΤΥΠΩΣΕ Β, Α
       Τέλος_ΟΣΟ
      ΤΥΠΩΣΕ Α, Β
ποιες τιμές εμφανίζονται για τις μεταβλητές Α, Β σε κάθε επανάληψη ;


33.  Στη δομή :
      Για Ι από 9 μέχρι 2 με βήμα -1
            Α <-- Ι * Ι
             τύπωσε Α       
      τέλος για
      Β<--Α
      τύπωσε Β
      τύπωσε Ι
q       πόσες φορές εκτελείται η διαδικασία (το σώμα του βρόχου) που εμπεριέχεται;
q       ποια (ες) τιμή του Α εμφανίζεται;
q       ποια τιμή του Β εμφανίζεται;
q       ποια τιμή του Ι εμφανίζεται;34.  Στη δομή :
S=0
Για Ι από 5 μέχρι 1 με βήμα -2
            S<--S+I^2
 τέλος για
 τύπωσε S
Ποιο πρόβλημα επιλύεται ;  Δώστε τον πίνακα τιμών μεταβλητών.


35.  Να μετατρέψετε τη παραπάνω δομή σε ισοδύναμη χρησιμοποιώντας τη ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ.


36.  Να μετατρέψετε τη παραπάνω δομή (άσκ.  34) σε ισοδύναμη χρησιμοποιώντας την ΟΣΟ.


37.    ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΑ ΛΑΘΗ !
q         ΑΝ  Αß2 ΤΟΤΕ ΤΥΠΩΣΕ Α
q       ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 1
             ΤΥΠΩΣΕ Ι
     ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ
q       Σ<--1àΣ
q       Κ+2=Μ-1
q       ΑΝ Ρ<=5 ΤΟΤΕ
             Ρ<--Ρ-1 ΑΛΛΙΩΣ Ρ<--Ρ+1


38.     ΓΙΑ ΠΟΙΟYΣ ΛΟΓΟΥΣ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΟΜΗ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ;
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΛΑΘΟΣ
    ΟΣΟ Α<10
       S<--S+A
    ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΛΑΘΟΣ

   
39.    ΕΣΤΩ Ρ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ 3 ΣΤΗΛΩΝ. ΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΛΥΕΙ Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ;
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 2

       ΓΙΑ Κ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ  3

            Ρ(Ι, Κ)<--1
      ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ40.    ΕΣΤΩ Ρ ΠΙΝΑΚΑΣ Ν ΘΕΣΕΩΝ. ΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΙΛΥΕΙ Ο ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ;
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Νß10
ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝΟΜΑ
ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ Ν
        ΔΙΑΒΑΣΕ Ρ(Ι)
ΤΕΛΟΣ_ΓΙΑ
Ι<--1
ΟΣΟ Ι<Ν ΚΑΙ Ρ(Ι)<>ΟΝΟΜΑ
       Ι<--Ι+1
ΤΕΛΟΣ ΟΣΟ
ΑΝ Ρ(Ι)=ΟΝΟΜΑ ΤΟΤΕ ΤΥΠΩΣΕ «ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ » Ι «ΘΕΣΗ»
ΤΕΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ