Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

ΤΕΣΤ 4ο


ΑΕΠΠ, ΤΕΣΤ 4ο
Θέμα 1ο α
Κεφάλαιο 10 : Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους

Διαδικασίες και συναρτήσεις
Ένα υποπρόγραμμα μπορεί να καλείται από ένα άλλο υποπρόγραμμα ή από το κύριο πρόγραμμα.

Σε μία συνάρτηση δεν επιτρέπεται η χρήση της εντολής ΔΙΑΒΑΣΕ.

Μια διαδικασία και μια συνάρτηση μπορούν να εκτελούν ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες.

Κάθε υποπρόγραμμα πρέπει να έχει μόνο μία είσοδο και μία έξοδο.

Ορισμός και χρήση συναρτήσεων.
Μια συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει παραπάνω από μία τιμές με το όνομά της.

Ο τρόπος κλήσης των διαδικασιών και των συναρτήσεων είναι ίδιος, ενώ ο τρόπος σύνταξής τους είναι διαφορετικός.

Μία συνάρτηση είναι δυνατό να επιστρέφει μόνον ακέραιες ή πραγματικές τιμές.

Η ενεργοποίηση μίας συνάρτησης γίνεται με την εντολή ΚΑΛΕΣΕ.

Οι συναρτήσεις μπορούν να επιστρέφουν μόνο μία τιμή.

Ορισμός και κλήση διαδικασιών.
Στη διαδικασία η λίστα παραμέτρων είναι υποχρεωτική.

Η κλήση των διαδικασιών γίνεται με απλή αναφορά του ονόματος τους.

Πραγματικές και τυπικές παράμετροι.
Η λίστα των πραγματικών παραμέτρων καθορίζει τις παραμέτρους στην κλήση του υποπρογράμματος.

Όταν ένα υποπρόγραμμα καλείται από το κύριο πρόγραμμα, η διεύθυνση επιστροφής αποθηκεύεται από το μεταφραστή σε μια ουρά.

Κατά την κλήση ενός υποπρογράμματος η πραγματική παράμετρος και η αντίστοιχη τυπική της είναι δυνατόν να έχουν το ίδιο όνομα.

Όταν ένα υποπρόγραμμα καλείται από διαφορετικά σημεία του προγράμματος, οι πραγματικές παράμετροι πρέπει να είναι οι ίδιες.

Το πλήθος των τυπικών και των πραγματικών παραμέτρων πρέπει να είναι ίδιο.

 Τετράδιο εργασιών
Τα παρακάτω υποπρογράμματα μπορούν να γίνουν με χρήση συνάρτησης:

Α) Εισαγωγή 3 δεδομένων.

Β) Εισαγωγή 1 δεδομένου.

Γ) Υπολογισμός του μικρότερου από πέντε ακεραίους.

Δ) Υπολογισμός των δύο μικρότερων από πέντε ακεραίους.

Ε) Έλεγχος αν δύο αριθμοί είναι ίσοι.

Ζ) Να ταξινομεί, και να επιστρέφει ταξινομημένους, πέντε αριθμούς.

Η) Να ελέγχει αν ένας χαρακτήρας είναι φωνήεν ή σύμφωνο.

Θ) Να διαβάζει ένα αριθμό και να επιστρέφει το τετράγωνο του.

Ι) Να δέχεται δύο αριθμούς και να επιστρέφει το μικρότερο από δύο αριθμούς.

Κ) Να δέχεται την τιμή ενός προϊόντος και να υπολογίζει και να τυπώνει την αξία του ΦΠΑ .

Λ) Να ελέγχει αν ένας αριθμός είναι άρτιος.

Θέμα 1ο β
Θέμα 2ο
Να γραφεί πρόγραμμα, που για την έκδοση των αποτελεσμάτων για τους 24 μαθητές της τάξης σας να: 
Α) εισάγει σε μονοδιάστατο πίνακα τα ονόματα των μαθητών μέσω διαδικασίας (10 μονάδες)
Β) εισάγει σε δισδιάστατο πίνακα τις βαθμολογίες των μαθητών σε 15 μαθήματα μέσω διαδικασίας. Κατά την είσοδο των βαθμολογιών να κάνει έλεγχο εγκυρότητας βαθμολογίας (οι βαθμοί κυμαίνονται από 0 ως και 20) (10 μονάδες)
Γ) υπολογίζει (μέσω συνάρτησης) για κάθε μαθητή τον Μέσο Όρο της βαθμολογίας του, που προκύπτει από τον Μέσο Όρο 14 εκ των 15 μαθημάτων, πλην του 7ου μαθήματος (που είναι η Γυμναστική). (15 μονάδες)
Δ)  αποθηκεύει τους Μέσους Όρους σε πίνακα (5 μονάδες)
Ε)  υπολογίζει και εμφανίζει ποιοι μαθητές καλούνται για επανεξέταση και σε πόσα μαθήματα ο καθένας. (Ένας μαθητής επανεξετάζεται σε όσα εκ των 14 μαθημάτων έχει κάτω από 9,5  όταν ο ΜΟ βαθμολογίας του είναι μικρότερος  του 12). (20 μονάδες)
Καλή επιτυχία!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου